Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu

Oferta dla dzieci z diagnozą autyzmu lub będących w trakcie procesu

diagnostycznego.

 

1. Zajęcia indywidualne (edukacyjno-terapeutyczne) – zajęcia prowadzone indywidualnie z terapeutą w oparciu o IPET, nastawione na rozwijanie deficytów wynikających z autyzmu.

 

2. Pakiet Domowy – forma kompleksowej współpracy z rodziną, obejmująca dodatkowe zalecenia do realizacji na terenie domu oraz wsparcie psychologiczne, realizowany jednocześnie z terapią indywidualną na terenie placówki.

 

3. Pakiet Konsultacyjno-Domowy – forma wsparcia rodzin nie korzystających z terapii indywidualnej, obejmuje cykliczne spotkania monitorujące postępy dziecka oraz zalecenia do realizacji na terenie domu.

 

4. Terapia logopedyczna – obejmuje zarówno usprawnianie aparatu artykulacyjnego w celu rozwijania mowy czynnej, pracę nad rozumieniem i poszerzaniem słownika biernego, jak i budowanie kompetencji komunikacyjnych, częścią składową są zalecenia do realizacji w środowisku domowym dziecka.

 

5. Terapia integracji sensorycznej – zalecana jest jako terapia wspomagająca dla dzieci z autyzmem.

 

6. Zajęcia grupowe dla dzieci młodszych – zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 

7. Zajęcia grupowe dla dzieci starszych – zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.

 

8. Zajęcia grupowe o profilu TUS – zajęcia grupowe nastawione na nabywanie kompetencji oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych niezbędnych do prawidłowych interakcji z drugim człowiekiem oraz funkcjonowania w otaczającym świecie. Tematyka zajęć obejmuje m.in. rozwijanie rozumienia ludzi, siebie oraz norm kulturowych, praca nad wyrażaniem emocji, uczenie zachowań właściwych dla danej sytuacji.

 Umiejętności społeczne - zapraszanie do zabawy

9. Zajęcia indywidualne o profilu TUS – zajęcia nastawione na nabywanie kompetencji oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych niezbędnych do prawidłowych interakcji z drugim człowiekiem oraz funkcjonowania w otaczającym świecie. Tematyka zajęć jest dostosowana do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny oraz stanowi bazę do udziału w zajęciach grupowych z rówieśnikami.

 

10. Program dla Rodzeństwa – zajęcia rozwijające umiejętność zabawy i spędzania wolnego czasu dziecka z różnymi problemami rozwojowymi ze swoim zdrowym rodzeństwem.

 

Dowiedz się więcej:


Code&Design ©Michał R.Bogusław